1. Z życia Kościoła i Ojczyzny- wspomnę tylko, że:

- przeżywaliśmy rok duszpasterski pod hasłem Zgromadzeni na świętej wieczerzy

- w minionym roku miała miejsce beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Tysiąclecia i Matki Elżbiety Róży Czackiej

- rozpoczął się Synod w zmienionej formule, angażującej wszystkich wiernych w jego obrady     

-  cały rok był podporządkowany pandemii koronawirusa Covid -19

2. Wydarzenia

a/wydarzenia parafialne:

-  wygłoszone zostały rekolekcje wielkopostne, rozpoczęte przez ks. Ryszarda Rydlaka, sercanina dokończone przez ks. Marcina -wikariusza,  rekolekcje adwentowe wygłosił ks. Witold Ostafiński

- odbyła się tradycyjna procesja eucharystyczna w uroczystość Bożego Ciała

- przeżywaliśmy odpust parafialny ku czci Opatrzności Bożej. Uroczystej sumie przewodniczył o. Mariusz Tabor, nasz rodak, obchodzący jubileusz 25- lecia kapłaństwa, a kazania wygłosił ks. Sławomir Kowalski, proboszcz z Borku Fałęckiego

- z racji odpustu zorganizowano występ zespołu regionalnego „Mogilanie” i tzw. „święto chleba” przygotowane przez  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

- w grudniu miała miejsce wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez ks. bpa Janusz Mastalskiego

b/ inne wydarzenia  parafialne  roku 2021 to;

- wspólne rodzinne kolędowanie  przy szopce 

- sakrament bierzmowania został udzielony przez ks. bpa Janusza Mastalskiego

- w maju odbyła się  I Komunia Święta

- z inicjatywy Braci Rycerzy Kolumba miała miejsce peregrynacja obrazu i relikwii bł. Ks. Michael McGivneya

- przeżywaliśmy zaduszkowe zamyślenia

- oraz śpiew pieśni patriotycznych z okazji 11 listopada

3. Sakramenty święte;

· Chrztu świętego udzielono 30 dzieciom. Rok wcześniej 26. W tym roku chrzest święty przyjęło 10 dziewczynek i 20 chłopców

· Sakrament spowiedzi i  Pierwszej Komunii św. przyjęło 51 dzieci. Rok wcześniej również 61.

· Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej został udzielony 35 uczniom VIII klasy SP.  Rok wcześniej 22.

· Sakrament małżeństwa w naszym kościele zawarło 5 par, rok wcześniej 4. Wygłoszono 15 zapowiedzi, zatem 10 ślubów odbyło się w parafiach narzeczonych lub innych kościołach.

· Rozdano 29 500 komunii  świętych, rok wcześniej  28 500.

· W każdym miesiącu odwiedzamy średnio 20 chorych. Sakrament namaszczenia chorych był udzielany także kilkunastu chorym i starszym podczas rekolekcji wielkopostnych i adwentowych, jak również kilkakrotnie na indywidualne wezwanie kapłana przez rodzinę. Zachęcam rodziny do zwrócenie szczególnej uwagi, aby chorych nie zostawiać samym sobie lecz umożliwić im przyjęcie  sakramentu  chorych we wcześniejszym czasie (np. w I piątki miesiąca).

· Do wieczności Pan Bóg powołał 33 osoby. Rok wcześniej 36. W tym roku było to 19 kobiet i  14 mężczyzn. Dwadzieścia  pięć  pogrzebów odbyło się we Wróblowicach, prawie wszystkie  Msze święte pogrzebowe zostały odprawione w naszym kościele parafialnym, zaś 8 pogrzebów było na innych  cmentarzach.

4. Sprawy finansowe;

a/  kościół parafialny;    

Na utrzymanie parafii zebraliśmy blisko 180 tys. zł. Te fundusze pokrywały koszty związane z opłatami za prąd, gaz, wodę, ścieki, ogrzewanie, wywóz śmieci, zakupy do kancelarii, pomoce duszpasterskie, wystrój kościoła, zakup hostii, wina, ubezpieczenie kościoła, podatki, wypłaty dla pracowników oraz bieżące wydatki. Parafia realizuję również opłaty obowiązkowe na rzecz Kurii, Caritasu, składki celowe,  UPJP II. Nadwyżek w tym roku nie było, ale dzięki ofiarom na składkę i wpłatom na konto  na utrzymanie parafii,  na dzień dzisiejszy parafia nie posiada długów z tego tytułu, a wszystkie należności na koniec roku zostały zapłacone.

b/ budowa kościoła - realizacja robót -  rok 2021

Ze względu na duże podwyżki cen materiałów budowlanych i rosnących kosztach robocizny nie był to łatwy rok. Między innymi z tego powodu, ale też i mniejszego budżetu finansowego nie podejmowaliśmy większego zakresu prac ufając, że kolejny rok przyniesie większą stabilizację w budownictwie.

Wykonano prace w zakresie minimalnym:

· zamontowano troje drzwi wewnętrznych w kościele

· uzupełnione zostały prace kamieniarskie wokół drzwi wewnętrznych od strony kościoła

· wykonane zostały kolejne dwa witraże w prezbiterium

· wykonane  i zamontowane zostało tabernakulum

· w grudniu rozpoczęty został montaż organów

· dzięki anonimowemu ofiarodawcy została odnowiona elewacja domu parafialnego

· również parafia dokonała alienacji działki i nieruchomości przy ul. Piłkarskiej

5. Fundusz nowego kościoła;

· Zakładaliśmy zgromadzenie ok. 400 tys. złotych

· W dniu 1 stycznia 2021  mieliśmy 4 303 zł. na nowe zadania,  na poczet montażu organów 17 529 zł. i dług za tryptyk  w wysokości 90 000 zł.

· Od tego roku nie otrzymujemy już pomocy ze strony dekanatów patronackich. Niemniej jednak otrzymaliśmy wsparcie z Rektoratu Cmentarza Rakowickiego w wysokości 3 000 zł. i  z parafii w Kurdwanowie 17 813 zł. W całym minionym roku, z wymienionych wcześniej parafii, od parafian w kopertach i na konto, z zamiany waluty na złotówki, z ofiar składanych do świeczników wotywnych, oraz innych indywidualnych ofiarodawców i fundatorów w tym roku wpłynęło do budżetu 349 775 zł. + 4 303 zł. z roku 2020 dało kwotę 354 078 zł.

· Koszt realizacji wykonanych w tym roku prac; to spłata zaległości z poprzedniego roku i zobowiązania  wynikające ze zrealizowanych zadań w mijającym roku. Łącznie koszt tegorocznego etapu budowy z ofiarami fundacyjnymi na wykonany zakres prac został zamknięty kwotą  w wysokości 185 510 zł.

· Sprawa alienacji działki i nieruchomości przy ul. Piłkarskiej. Jak już było przekazane z ambony, 14 grudnia br. za zgodą Rady Parafialnej i Ks. abpa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego parafia dokonała planowanej alienacji za kwotę 86 140,07 euro, co w przeliczeniu stanowi 400 000 zł. Nabywcami są osoby fizyczne, małżeństwo, obywatele Unii Europejskiej, przeznaczając nieruchomość na mieszkania.  Na podstawie dekretu Metropolity Krakowskiego  z dn. 20. maja 2005 roku, wszystkie parafie /bez wyjątków/ dokonujące alienacji są zobowiązane do przekazania z pozyskanych środków 30%  na potrzeby Archidiecezji. Nasza parafia przekazała z tego tytułu 25 842,02 euro. Proszę przyjąć to ze zrozumieniem, ponieważ  Archidiecezja realizuje wiele projektów z przeznaczeniem dla ludzi potrzebujących, jak chociażby prowadzi wiele dzieł Caritas, które absorbują stosowne środki finansowe. Z tytułu dokonanej alienacji, nowemu właścicielowi zostały przekazane klucze do obiektu, stosowna dokumentacja, a parafia jest w posiadaniu aktu notarialnego i 60 298,05 euro, co stanowi po odpowiednim kursie euro równowartość ok. 280 000 zł.

 Podsumowując, finansowanie prac musimy rozdzielić i na 31 grudnia przedstawia się ono następująco. Wszystkie wykonane prace zostały zapłacone w całości. Na poczet montażu organów wpłacono I ratę w wysokości 30 000 zł. i zebrano na dalsze prace kwotę w wys. 55 790 zł.,  zabezpieczone są zebrane wpłaty na niewykonane jeszcze witraże. Został spłacony dług za tryptyk w kwocie 90 000 zł. Na prace w prezbiterium zostało 11 796 zł. jako nadwyżka z ofiar na tabernakulum. Na wykonanie docelowego oświetlenia mamy 5 000 zł., na inne dalsze zadania 95 982 zł. + 60 298,05 euro z alienacji, co w sumie razem wynosi w zależności od kursu euro ok. 375 900 zł. To są środki do dyspozycji na przyszły rok. Parafia na dzień dzisiejszy nie posiada żadnych długów.

 Pozostaje nam z głębi serca wypowiedzieć; Bożej Opatrzności i ludziom dobrej woli niech będą dzięki.  Z ufnością myślimy o dalszym kontynuowaniu prac  w roku 2022.

 Budowa kościoła –plan robót -  rok 2022 

· montaż organów

· w związku z posiadanym budżetem dalszy zakres prac będzie konsultowany z Radą Parafialną na spotkaniach.

Bóg zapłać wszystkim za każdy dar serca, modlitwę i cierpienie oraz za wszystkie ofiary pieniężne składane na budowę  nowego kościoła. Dzięki tej ofiarności, bez moich szczególnych próśb, mogliśmy zrealizować przy mniejszym budżecie finansowym to, co raduje nasze oczy. Pragnę zaznaczyć, że każda złotówka przeznaczana na budowę kościoła, jak zawsze, została rozdysponowana tylko  i wyłącznie na ten cel.

6. Podziękowania inne;

· Wyrazy wielkiej wdzięczności pragnę wypowiedzieć wobec wszystkich, którzy tworzą naszą wspólnotę parafialną i tych, którzy przez pracę znacząco ją ubogacali. Dziękuję ks. Marcinowi Masłoniowi wikariuszowi za podejmowaną pracę duszpasterską, opiekę nad Kręgiem Biblijnym, katechizację dzieci w szkole i przygotowywanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, troskę o kandydatów na ministrantów, ministrantów  i lektorów,  prowadzenie grupy oazowej. Słowa wdzięczności kieruję wobec Pani Agnieszki Sikory i  Pani Joanny Suchaneckiej – katechetek za pracę katechetyczną. Wyrażam wdzięczność ks. Prałatowi Ryszardowi Lubrowi, dyrektorowi DKCH i  wszystkim kapłanom z Domu Księży Chorych za modlitwę i pomoc w duszpasterstwie,  ks. Władysławowi Milakowi za  pomoc w posłudze liturgicznej przy zwiększonej ilości Mszy świętych w naszym kościele.  Bóg zapłać Panu Aleksandrowi Sterance –za pełną poświęcenia i służby pracę jako zakrystianina; Panu Grzegorzowi Rzeźnikowi za rzetelną, sumienną i fachową pracy na  stanowisku organisty w naszej parafii; Pani Bogusławie Książek – gospodyni  zatroskanej o nasze wyżywienie, i tu pragnę zaznaczyć, że Pani Bogusława ze względu na stan zdrowia nie podejmie tej pracy w kolejnym roku. 

· Pani Teresie Stoń- dbającej o czystość naszego kościoła; Pani Marcie Kozakiewicz, Pani Agacie Kochman – za całoroczną troskę o kwiaty i wystrój naszego kościoła; Pani Annie Trąbce za aktualizowanie gablotek przed kościołem, Państwu Marii  i Stanisławowi Moskalom za podejmowane prace dla dobra naszej parafii  i potrzebujących  oraz  inicjowanie  na nowo    codziennej modlitwy 10 – ki różańca w naszym kościele.      

· Dziękuję Radzie Parafialnej za pomoc przy podejmowaniu ważnych decyzji dla parafii, w tym roku konsultacje odbywały się nieco inaczej i mniejszym wymiarze, ale też zakres prac był dość jasno sprecyzowany. Zespołowi Charytatywnemu za troskę o potrzebujących z naszej wspólnoty, chórowi męskiemu „Millennium” pod dyrekcją Pana Lucjana Dmytrzaka za ubogacanie śpiewem uroczystości parafialnych i nie tylko. Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich za podejmowanie  inicjatyw na rzecz parafii, Żywemu Różańcowi za dar nieustannej modlitwy, Kręgowi Biblijnemu za troskę o formacje biblijną, Panu Jackowi Baraniakowi z braćmi z  Zakonu Rycerzy Kolumba za aktywne włączanie się i podejmowanie  obowiązków na rzecz dobra parafii. Zawsze można na nich liczyć. Dziękuję Służbie Liturgicznej Ołtarza; lektorom i ministrantom za oddaną służbę dla Pana Jezusa, redaktorom naszej parafialnej gazety „ Echo …”, a także Panu Antoniemu Lembasowi za ogromną troskę o  internetową stronę parafii, która powoli przygotowywana jest do zmian,  współredagowanie gazetki parafialnej oraz obsługę fotograficzną wszystkich wydarzeń parafialnych. Wdzięczność pragnę wyrazić wobec Pana Janusza Cichonia, prezesa Rady Parafialnej za podejmowanie wielu inicjatyw, a także organizację wydarzeń służących duszpasterskiemu rozwojowi parafii.  Słowa wdzięczności kieruję na ręce Pana inż. Wojciecha Michno za pomoc merytoryczną w sprawach budowy kościoła i pełnienie funkcji kierownika budowy,  a także za pełnienie funkcji prezesa chóru „Millennium”. Dziękuję bardzo Panu prof. Józefowi Murzynowi za nadzór budowlany prac wewnątrz kościoła, wykonanie projektu tabernakulum,  a  firmie Skalnex z Czasławia za realizację prac kamieniarskich oraz pracowni ślusarskiej i złotniczej za wykonane zadania przy tabernakulum. Panu Edwardowi Haziorowi i Panu Andrzejowi Kotowi za stałą dyspozycyjność  i bieżące naprawy i obsługę spraw dotyczących  oświetlenia  i elektryczności. Wdzięczność wypowiadamy wobec anonimowego fundatora i wykonawcy odnowienia elewacji domu parafialnego. Bóg zapłać  wszystkim dobroczyńcom, którzy na różny sposób przyczynili się przez swoje dary i pracę do dobrego funkcjonowania parafii.  Dziękuję za dar modlitwy i uczestniczenia  w sakramentach świętych każdej  i każdemu z Was. Wyrazy wielkiej wdzięczności za zatroskanie o  nas kapłanów, przez składane ofiary za posługi liturgiczne, przy zamawianiu Mszy świętych, wypominek i innej formy kolędy,  a także wiele różnych darów przynoszonych do kościoła i domu parafialnego.  Jest to wyraz waszej wielkiej życzliwości  o swoich kapłanów, za co jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Niech Boża Opatrzność wynagrodzi Waszą troskę   i ma Was w swojej opiece.

 Z okazji Nowego Roku 2022 składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa  na każdy dzień, zdrowia i wszelkich potrzebnych w życiu łask.        
 

Szczęść Boże!