!--

-->

Poniedziałek ks. Marcin 16:30-17:30
Wtorek ks. Proboszcz 16:30-17:30
Środa ks. Proboszcz 16:30-17:30
Czwartek nieczynna
Piątek nieczynna
Sobota ks. Proboszcz 9:00-10:00

KANCELARIA W CZASIE FERII ZIMOWYCH

OD 12.02.2024- 28.02.2024 R

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA JAK POCZAS WAKACJI

 

KANCELARIA PARAFIALNA W CZASIE WAKACJI

OD 24.06-31.08.2024 

PONIEDZIAŁEK - 19.00-19.30

WTOREK - 19.00-19.30

ŚRODA - 19.15-19.45

SOBOTA - BEZ ZMIAN


JAK ZAŁATWIAĆ SPRAWY KANCELARYJNE
Chrzest dziecka
Sakrament małżeństwa
Sakrament namaszczenia chorych
Pogrzeb
Zamawianie intencji Mszy Świętej


CHRZEST DZIECKA

Sakrament Chrztu Świętego włącza dziecko do wspólnoty Ludu Bożego, uwalnia go od grzechu pierworodnego. Bez przyjęcia Chrztu Świętego nie można przyjmować następnych sakramentów. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka w niezbyt długim czasie po narodzinach. W naszym kościele uroczysty chrzest dzieci jest zasadniczo w trzecią niedzielę miesiąca o g. 12.00, a także w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy podczas Mszy Świętej o g. 12.00. W wyjątkowych sytuacjach sakrament Chrztu Świętego może być udzielony również w dzień powszedni, w innym terminie. Rodzice zgłaszają chrzest w kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed planowanym terminem chrztu. Należy wówczas dostarczyć: odpis aktu urodzenia dziecka, dokładne dane rodziców dziecka, dokument stwierdzający związek małżeński /sakramentalny lub cywilny/, dane rodziców chrzestnych /nazwisko, adres/. Wybierając rodziców chrzestnych należy prosić praktykujących katolików /tzn. mogą bez przeszkód przystąpić do spowiedzi i Komunii świętej/. Rodzice chrzestni maja dostarczyć dokument ze swojej parafii zamieszkania, stwierdzający, że mogą być chrzestnymi. Ten dokument należy dostarczyć najpóźniej w dniu Chrztu Świętego. Rodzice dziecka jak i chrzestni /o ile mieszkają w pobliżu/ powinni uczestniczyć w katechezie przed chrztem /w naszej parafii takie katechezy odbywają się w środy – przed niedzielą, w której są chrzty – ok. g. 19.15 w kościele/.


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński, zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jeśli chcą zawrzeć ślub konkordatowy /mający skutki prawne w prawie polskim i kościelnym/ muszą dostarczyć dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający stan wolny narzeczonych i określający brak przeszkód do zawarcia małżeństwa. Taki dokument jest obecnie ważny 6 miesięcy od daty wydania /jeśli ktoś np. planuje ślub na 30 lipca to taki dokument musi mieć datę wydania po 30 stycznia/. Do kancelarii parafialnej narzeczeni przychodzą dostarczając ponadto: metrykę chrztu /ważna jest 6 miesięcy od daty wydania/, zaświadczenie o bierzmowaniu, dowód osobisty, świadectwo ukończenia religii ze szkoły średniej lub indeks katechizacji. Po spisaniu protokołu przedślubnego zapowiedzi o planowanym zawarciu małżeństwa wywieszane są w gablocie przed kościołem parafialnym zarówno w parafii narzeczonej jak i narzeczonego. Narzeczeni maja obowiązek uczestniczyć w katechezie przedmałżeńskiej /4 spotkania - miejsce i terminy wywieszone są w gablocie w kościele/ oraz w spotkaniach w poradni życia rodzinnego /3 spotkania/. Ksiądz ustala z narzeczonymi termin kolejnego spotkania, na którym omawia się ceremonię sakramentu małżeństwa i sprawy organizacyjne /przygotowanie kościoła, organista, itp./ Świadkowie sakramentu małżeństwa dopiero w dniu ślubu, w zakrystii podpisują odpowiednie dokumenty /musza mieć ze sobą dowód osobisty/.


SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Ten sakrament nie jest ostatnim namaszczeniem jak niektórzy sądzą. Jest to sakrament umocnienia w chorobie. Jeśli ktoś choruje można do niego zaprosić kapłana, aby go namaścił świętym olejem, wyspowiadał go i udzielił mu Komunii Świętej. Zasadniczo w pierwsze piątki miesiąca odwiedzamy chorych, można wówczas zgłosić chorego, a już na pewno przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Na bliskich osoby chorej – wierzącej – spoczywa obowiązek przygotowania chorego do tego sakramentu i poproszenie kapłana. W nagłych wypadkach, kapłan przychodzi na każde wezwanie chorego zarówno w dzień jak i w nocy.


POGRZEB

Śmierć osoby bliskiej jest wielkim i smutnym przeżyciem dla rodziny i najbliższych. Bardzo często trudno jest w tej sytuacji myśleć o pogrzebie i zewnętrznych uroczystościach związanych z tym wydarzeniem. Podajemy zatem kilka informacji związanych z załatwieniem formalności pogrzebowych w naszej parafii. Jak już wiadomo nasza parafia korzysta z cmentarza parafialnego w Krakowie -Wróblowicach oraz innych cmentarzy w Krakowie. Wszyscy należący do naszej parafii /są zapisani w kartotece parafialnej/ maja prawo do pochówku na cmentarzu w Krakowie-Wróblowicach. Po śmierci osoby bliskiej i po zleceniu załatwienia wszelkich formalności firmie pogrzebowej, należy zawiadomić Księdza w naszej parafii. Ksiądz ustala z rodziną termin pogrzebu. Najczęściej pomagamy rodzinie /telefonując do ks. Proboszcza /ustalić dzień i godzinę wolnej kaplicy na cmentarzu w Krakowie-Wróblowicach. Następnie należy się udać do zarządcy cmentarza we Wróblowicach. Jest nim ksiądz Proboszcz tej parafii. Po ustaleniach z nim należy, poinformować i opłacić pana kościelnego z Wróblowic, który obsługuje kaplicę na cmentarzu. Opłaty dla organisty z naszej parafii rodzina załatwia bezpośrednio z organistą. Informacje na ten temat przekazywane są w kancelarii. Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego /oryginał do wglądu/ i zaświadczenie o zaopatrzeniu zmarłej osoby sakramentem Namaszczenia Chorych /jeśli zgon nastąpił w szpitalu/. Jeżeli pogrzeb jest na innym cmentarzu poza Wróblowicami, to wtedy rodzina ustala termin i godzinę z zarządcą danego cmentarza i informuje naszą parafię o terminie i godzinie pogrzebu prosząc o poprowadzenie żałobnych obrzędów. Należy wtedy dostarczyć akt zgonu z USC i zaświadczenie o zaopatrzeniu zmarłej osoby sakramentem Namaszczenia Chorych /jeśli zgon nastąpił w szpitalu/. Sprawy pogrzebu można załatwić w kancelarii także poza wyznaczonymi godzinami urzędowania.

W związku z zapytaniami parafian o możliwość odprawiania Mszy świętej pogrzebowej w naszym kościele wtedy, gdy pogrzeb jest na cmentarzu we Wróblowicach, pragniemy przekazać, że istnieje taka możliwość, aby Msza święta pogrzebowa była w naszym kościele parafialnym, następnie przejazd samochodami na cmentarz i tam dalsze obrzędy od bramy cmentarza ze złożeniem ciała, czy prochów do grobu. W ten sposób jest większa dyspozycyjność terminów.

Zasady korzystania z Cmentarza parafialnego we Wróblowicach


ZAMAWIANIE INTENCJI MSZY ŚWIĘTEJ

Mszę Świętą można zamówić nie tylko w kancelarii parafialnej, a także po Mszach Świętych w kościele – w zakrystii – zarówno w tygodniu jak i w niedzielę.