Parafia Opatrzności Bożej w Krakowie - Swoszowicach jest położona na obrzeżach Krakowa. W ciągu ostatnich kilkunastu lat powstało tutaj osiedle domków jednorodzinnych, a ostatnio w 2004 roku nawet kilka bloków mieszkalnych. Parafia liczy obecnie ponad 3500 mieszkańców. Kościół parafialny stanowi dotychczas kaplica przy ulicy Piłkarskiej, która powstała przy domu Sióstr Opatrzności Bożej.

W 2000 roku rozpoczęliśmy starania o działkę pod budowę nowego kościoła dla Swoszowic. Dzięki Bogu i pomocy kilku parafian, udało się w ciągu dwóch lat, kupić trzy małe działki budowlane pod kościół przy ulicy Kąpielowej. Wielkość terenu pod kościół to obszar 56,1 ara.


Działka pod budowę Domu Parafialnego i Kościoła

Działka jest położona przy głównej ulicy, łatwo dostępna, leży na tzw. polanie swoszowickiej, na skraju parku uzdrowiskowego. Budowa kościoła ma być finansowana z ofiar parafian, a także z ofiar ludzi dobrej woli z całej Polski. / pomagają nam także parafie patronackie z dekanatów makowskiego i skawińskiego/.

W 2002 roku przygotowaliśmy projekt nowego kościoła, który wykonali Państwo Jacek i Marta Bruzda z pracowni architektonicznej "Linia". Kościół ma być pod wezwaniem Bożej Opatrzności, podobnie jak obecna, istniejąca kaplica parafialna.


Projekt Kościoła i Domu Parafialnego - makieta

Przygotowaliśmy także "kamień węgielny" pod nowy kościół - kamień przywieziony z Ziemi Świętej - a poświęcił go Ojciec Święty Jan Paweł II, 18.VIII.2002 roku w czasie Mszy Świętej na Krakowskich Błoniach.

Po załatwieniu wszystkich formalności - plany, pozwolenia - 14 kwietnia 2003 roku otrzymaliśmy pozwolenie na pierwszy etap budowy - na dom parafialny.

20 czerwca 2003 roku - Ks. Kardynał Franciszek Macharski poświęcił plac pod budowę.


Poświęcenie placu pod budowę 20.VI.2003r.

Poświęcenie placu pod budowę 20.VI.2003r.

Od 26.03.2003 roku budowę stanu surowego Domu Parafialnego prowadziła firma inż. Frankowskiego z Krakowa.


Dom Parafialny w stanie surowym

Później roboty instalacyjne i wykończeniowe przejęła firma ERBET z Nowego Sącza. Dom Parafialny oddany został do użytku w 2005 roku.

Równolegle prowadzone były prace projektowe nad budynkiem kościoła i 03. września 2003r otrzymaliśmy pozwolenie na budowę

Ze względu na wielkość obiektu prace zostały podzielone na etapy. I etap obejmował wykonanie stanu zerowego czyli fundamentów w postaci płyty dennej wraz ze ścianami fundamentowymi, izolacji poziomej i pionowej, wykonanie kanałów podposadzkowych dla projektowanej wentylacji a także wylewki podposadzkowej kościoła. Roboty I etapu prowadziła firma ERBET z Nowego Sącza od października 2004 do końca lutego 2005r.

 

 

 

II etap obejmował zakrystię w zakresie: wykonania ścian, płyty stropowej nad parterem oraz schodów wewnętrznych miedzykondygnacyjnych. Prace te prowadziła firma ERBET jesienią 2007.

W roku 2008 wykonano fragment drenażu wzdłuż północnej i wschodniej cześci kościoła, a także wykonano przyłącz wody i kanalizacji sanitarnej do budynku kościoła

W roku 2009 nastąpiła zmiana Proboszcza naszej parafii. Miejsce ustępującego ks. Grzegorza Mrowca objął ks. Józef Palenica.

Od jesieni 2009 roku rozpoczęły się intensywne prace przygotowawcze,aby na wiosnę 2010 roku wznowić prace budowlane. Sprawdzony został stan posiadanej dokumentacji projektowej oraz odbyło się kilka spotkań z projektantami w związku z koniecznością przeprojektowania antresoli.

Przed Świętami Wielkiej Nocy 2010r. dopięte zostały ostatnie szczegóły kolejnego zakresu robót, a z początkiem maja ruszyły prace III etapu. Roboty te prowadziła firma p. Władysława Romanowskiego – naszego parafianina – który zaoferował najkorzystniejsze warunki finansowe.

W ramach III etapu wykonano następujący zakres robót:

– dokończono ściany zakrystii i przykryto zakrystię dachem z tymczasowym pokryciem z papy termozgrzewalnej,
– w strefie kościoła wykonano izolację poziomą pod elementami żelbetowymi i wykonano wylewane, boczne ściany obrysowe do wysokości 3,0 m.

Pomimo niesprzyjającej pogody w maju i czerwcu, prace postępowały sprawnie i widoczne było wysokie zaangażowanie Wykonawcy w prawidłową realizację robót.

W między czasie projektanci przedstawili skorygowany projekt antresoli.

 

W połowie czerwca 2010 Ks. Proboszcz podjął decyzję o realizacji kolejnego etapu, niezwłocznie po zakończeniu bieżących robót. III etap zakończony został pod koniec lipca.

Etap IV rozpoczął się 04.08.2010 i obejmował następujący zakres:
• wykonanie łukowej ściany frontowej do poziomu antresoli,
• wiatrołap główny z płytą stropową i ściankami attyki,
• słupy główne wewnętrzne do poziomu +4,00,
• płyta antresoli z wylewaną barierką w strefie chóru ,
• ściany wieży do poziomu +3,00,
• płyta spocznikowa wieży na poziomie +1,38,
• schody na antresolę w strefie wieży,
• płytki stropowe zamykające wnęki ścienne na poziomie +3,70
• belkę obrysową do poziomu +4,10 po stronie antresoli,
• strop zamykający nad wejściem bocznym wraz ze ściankami attyki,
• podwyższenie pod prezbiterium i tabernakulum
• zabezpieczenie ścian zewnętrznych murowanych zakrystii za pomocą izolacji styropianem 5cm,

Roboty budowlane IV etapu zakończyły się równo z pierwszym śniegiem 01.12.2010 r.

     

 
Zakończenie IV etapu budowy

 Z końcem listopada odbyło się spotkanie z projektantami i ustalono harmonogram w zakresie przeprojektowania dachu z konstrukcji stalowej na układ płytowo-żebrowy w technologii żelbetowej.

W marcu 2011r. przekazany został przez projektantów budowlany projekt nowego dachu żelbetowego, płytowo-żebrowego. Na tej podstawie można było przygotować kolejny etap robót budowlanych. Ze względu na sposób wykonania konstrukcji dachu (płyta dołem, żebra górą), ustalono wraz z projektantami, że na konstrukcji żelbetowej ułożone zostanie częściowe ocieplenie (styropianem) oraz blacha tzw. mały trapez, która będzie stanowić zabezpieczenie przed wodą opadową, a w docelowym pokryciu będzie paroizolacją dla ocieplenia wełną mineralną.

Przyjęto wykonanie dachu w dwóch częściach (ze względu na koszty):

– pierwsza część, od strony północnej - przykrywająca prezbiterium oraz część kościoła do słupów prostokątnych (ok. 60% powierzchni dachu),
– druga cześć, od strony południowej - od słupów prostokątnych aż do ściany frontowej.

  

  

Dla etapu V przyjęto zakres obejmujący wykonanie elementów niezbędnych do późniejszego wykonania pierwszej części dachu, tzn.:

– ścian obrysowych (zachodniej i północnej) - do poziomu dachu,
– ściany wschodniej do poziomu dachu wraz z belką obrysową i stropodachem nad kaplicą,
– ściany i strop w strefie bocznego wejścia,
– słupy i belki główne w strefie pierwszej części dachu.

Dodatkowo przyjęto wykonanie izolacji termicznej i przeciwwodnej na zewnętrznych stropodachach nad wejściem głównym i bocznym.

Ze względu na możliwości finansowe zakres ten rozszerzono o wykonanie belek głównych do ściany frontowej oraz ściany wschodniej i zachodniej poza oś słupów prostokątnych aż do końca tj. do styku ze ścianą frontową (część wschodnia) i ściany wieży (w części zachodniej).

Roboty budowlane w roku 2011 rozpoczęły się 9 maja, wykonywała je firma p. Władysława Romanowskiego i zakończone zostały w drugiej połowie października.

Dla ochrony przed korozją i warunkami zimowymi wykonano prace zabezpieczające poprzez malowanie zaczynem cementowym łączników prętów zbrojeniowych oraz płytę stropową antresoli.

Zakończenie V etapu budowy

Rok 2012 rozpoczął się od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę wg projektu zamiennego, obejmującego wszystkie planowane zmiany w strukturze przyszłej budowli. Pozwolenie to otrzymaliśmy w marcu. Wiosną ruszyły też prace nad projektem ogrzewania w systemie gruntowych pomp ciepła.

 

Roboty budowlane etapu VI w roku 2012 rozpoczęte zostały w połowie czerwca. Obejmowały wykonanie blisko 60% dachu od prezbiterium aż do słupów prostokątnych. Projekt realizacyjny obejmował wykonanie konstrukcji rusztowania pod pełne deskowanie dachu, wykonanie żelbetowej płyty wraz z żebrami usztywniającymi, a całość została przykryta płytami dachowymi z częściowym ociepleniem. W trakcie robót wprowadzono instalację elektryczną, która ma zasilać oświetlenie podwieszone do dachu.

Roboty prowadziła sprawdzona już w naszych warunkach firma p. Władysława Romanowskiego. Prace postępowały zgodnie z planem i zakończyły się w listopadzie 2012r. Rok zakończyliśmy złożeniem wniosku do Wydziału Ochrony Środowiska o zgodę na wiercenia głębokie (100m) dla wykorzystania tzw. Ciepła Ziemi.

   

  

2013 rok był szczególny na placu budowy.

Wiosną rozpoczęły się prace VII etapu obejmujące: wykonanie ściany frontowej do pełnej wysokości, wykonanie pozostałej cześci dachu wraz z tymczasowym przykryciem płytami dachowymi, podwyższenie ścian wieży do poziomu +7,68 m oraz drobne prace uzupełniające.

Prace budowlane w 95% zostały zakończone w pierwszej dekadzie grudnia. Na wiosnę 2014r zostały przesunięte prace kosmetyczne wewnętrznej płaszczyzny nowego dachu i zdecydowano o pozostawieniu rusztowań wewnątrz kościoła.

  

W połowie grudnia ks. Proboszcz Józef Palenica podjął historyczną decyzję, aby Pasterka 2013 r. odbyła się nowych murach kościoła. Była to wspaniała uroczystość, która otworzyła nowy rozdział wspólnoty parafialnej Swoszowic.

 
Pasterka 2013 rok

Rok 2014 jest czasem lekkiego odprężenia na budowie. Ze względu na duży zakres robót w latach 2012-2013, środki finansowe przewidywane na rok 2014 w znacznej części zostały przeznaczone na pokrycie niedoborów lat poprzednich. Uzgodniono z firmą p. Władysława Romanowskiego wykonanie, w drugiej połowie roku 2014, VIII etapu robót czyli ścian i stropów wieży do poz.+19,50m.

Wiosną 2014 roku zakończyło się również ostatecznie postępowanie w Wydziale Ochrony Środowiska UMK w zakresie głębokich wierceń. Po trzykrotnych odwołaniach, Urząd wydał decyzję odmowną, powołując się na lokalną nowelizację przepisów w zakresie obszarów górniczych Swoszowice i Mateczny, wprowadzonych przez UMK w połowie 2013 roku. W związku z powyższym podjęto decyzję o przygotowaniu projektu zasilania instalacji C.O. za pomocą powietrznych pomp ciepła. Projekt instalacji wewnętrznej wykonano wiosną tego roku, a projekt zasilania wykonany zostanie na początku 2015 roku.

Jednocześnie w roku 2014 prowadzone są prace przygotowawcze w zakresie wnętrza przyszłej świątyni. Nasz parafianin p. Bolesław Szpecht, witrażysta, w uzgodnieniu z p. architekt oraz po zatwierdzeniu swych prac przez Kurię, przygotował witraże okienne, które będą w przyszłości stanowić dopełnienia wystroju wnętrza. Dodatkowo przeprowadzono zapytania ofertowe w zakresie wykonania stolarki okiennej. Ze względu na duże zainteresowanie wiernych, ustalono, że chętni będą mogli stać się fundatorami elementu wystroju wnętrza. Dzięki temu, w drugiej połowie roku wybrano firmę ALTECH sp. z o.o. z Morawicy jako wykonawcę stolarki i na przełomie listopada i grudnia, stolarka okienna została zamontowana. W grudniu również, dzięki darczyńcom z naszej parafii, została zamontowana tymczasowa stolarka drzwiowa, zamykając stan surowy obiektu.

Rok 2014 na budowie nowego kościoła zakończył się uroczystą Pasterką, w nowej, bardziej przytulnej odsłonie.

  

 

W 2015 roku, rozpoczął się nowy rozdział na budowie kościoła. Po raz pierwszy, po 5 latach nieprzerwanych robót budowlanych w zakresie kształtowania bryły, rozpoczęły się prace wykończeniowe. Zamknięciem głównego zakresu robót tego roku była uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, która odbyła się 24.10.2015r.

Wiosną 2015 roku dokonano zmian w zakresie osób funkcyjnych na budowie. Kierownikiem budowy został inż. Wojciech Michno, a inspektorem nadzoru inwestorskiego mgr inż. Marcin Sieja.

Wiosenne prace rozpoczęły się na początku maja. Firma MARBUD, z którą podpisano umowę, rozpoczęła realizację wewnątrz kościoła. Przygotowania obejmowały wykonanie poszerzenia słupów prostokątnych oraz belek do projektowanej szerokości, a w drugiej kolejności ułożenie płytek klinkierowych. Planowane poszerzenie wynikało z konieczności dostosowania słupów i belek do wartości projektowych, który to zakładał obłożenie słupów żelbetowych cegłami klinkierowymi o szerokości 12cm, gdy tymczasem płytki klinkierowe miały 1,4 cm. Różnicę (ok. 10cm) należało wypełnić uzgodnionym materiałem. Przyjęto zastosowanie dwóch rodzajów elementów wypełniających: w strefie dolnej, z bezpośrednim dostępem osób do lica ściany , wypełniaczem był beton komórkowy, aby uzyskać, pod względem akustycznym, efekt pełnej ściany. Natomiast w wyższych partiach oraz na belkach żelbetowych, przyjęto wypełnienie styropianem w atestowanym systemie Webera tj. z podwójną siatką zbrojącą i kołkowaniem płyt styropianowych. Wierzchnią warstwę stanowiły płytki klinkierowe fugowane zaprawą „na ostro” i w końcowym etapie impregnowane. Równolegle wykonywano prace murarskie w zakrystii. Tutaj brygada murarzy pod kierunkiem Marcina Szlachty, ustawiła wszystkie ścianki działowe w obrębie parteru przyszłej zakrystii. Prace w zakrystii zostały zakończone z końcem maja. Zgodnie z planem, prace we wnętrzu kościoła zostały przerwane w pierwszym dniu czerwca, aby przygotować się na uroczystość Bożego Ciała, która już na stałe wpisała się w mury nowego kościoła.

Tuż po uroczystościach, wznowiono dalsze prace we wnętrzu kościoła, a także rozpoczęły się prace na zewnątrz, od strony elewacji południowej. W pierwszym etapie tych robót, firma p. Jacka Widłaka, wykonała przedostatni fragment projektowanej trasy przebiegu wód opadowych, z trzema studniami pośrednimi. Drugi etap tych robót obejmował odkopanie ścian fundamentowych, ich oczyszczenie, odnowienie izolacji przeciwwilgociowej oraz wykonanie izolacji termicznej w strefie ściany frontowej, wiatrołapu głównego oraz bocznej ściany wieży. Trzecim etapem tych robót było ułożenie drenażu, z podłączeniem do kanalizacji opadowej oraz zasypanie wykopu żwirem rzecznym (w strefie przyściennej) oraz gruntem naturalnym w pozostałej części wykopu. Ostatnim etapem robót instalacyjnych było podłączenie dwóch głównych rur spustowych do nowo ułożonej sieci wód opadowych.

Po zakończeniu robót instalacyjnych, w pierwszych dniach lata, rozpoczęły się roboty przy elewacjach. Na etapie uzgodnień zimowych planowano wyłącznie prace wewnątrz kościoła oraz na elewacji frontowej (z wiatrołapem głównym), jednakże w trakcie realizacji rozszerzono zakres o wykonanie fragmentu elewacji północnej, który znajduje się powyżej dachu zakrystii. Ta dodatkowa powierzchnia (ok. 30m2), nie stanowiła istotnego zwiększenia ogólnych kosztów, natomiast umożliwiała zamknięcie robót od strony dachu zakrystii.

Równolegle prowadzone były prace wewnątrz kościoła przy płytkach klinkierowych. Uzgodniono również, aby wykorzystać rusztowanie i wykonać prace przygotowawcze w dolnej części belek żelbetowych, do stanu pod malowanie. W trakcie realizacji robót wewnątrz kościoła, wykonano podejścia w miejsca projektowanego nagłośnienia, gniazdek elektrycznych oraz pozostawiono wolną przestrzeń dla tablic rozdzielczych instalacji C.O. W strefie wiatrołapu wewnętrznego przygotowano również wnękę pod przyszłą ekspozycję kamienia węgielnego.

Lato było niezwykle upalne, słoneczne i dało się ostro we znaki. Konieczne było stosowanie dodatkowych osłon przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi oraz chłodzenie mgłą wodną, aby ograniczyć temperaturę powierzchni ścian i dostosować ją do wymaganych wartości. Mimo dodatkowych zabiegów, w okresie największych upałów ograniczono znacznie zakres prowadzonych robót. Prace na zewnątrz obejmowały izolację ścian (podwójna warstwa styropianu – łącznie 15cm), podwójne siatkowanie, kołkowanie styropianu i obłożenie ścian płytkami klinkierowymi z fugowaniem i impregnacją powierzchni. Także uzupełniające roboty budowlane polegające na wykonaniu robót blacharskich (z blachy tytanowo-cynkowej) na ścianach szczytowych i parapetów okiennych dla okna północnego i południowego oraz wykonaniu z kamienia (wapienia portugalskiego) parapetów zewnętrznych okien dolnych i tynkowaniu specjalną masą powierzchni nad oknami osi głównej kościoła. Całość robót zakończyła się na początku jesieni.

Początek jesieni 2015r na budowie kościoła, był okresem wielkiego sprzątania i przygotowania do ważnej uroczystości. Oczyszczono wnętrze kościoła, wysprzątano zakrystię oraz cały teren w obrębie budowy kościoła. W tym okresie poprawiono również ogrodzenie i odtworzono wewnętrzną drogę dojazdową do głównego wejścia. Wewnątrz wykonane zostały detale kamienne oraz zamontowana została tablica pamiątkowa w strefie ekspozycji kamienia węgielnego. Całość tych robót wykonana została dzięki zaangażowaniu kilkunastu osób, stale związanych z działaniami na rzecz parafii.

Dzięki akcji zbierania dywanów, zmianie uległ wizerunek ołtarza oraz pomieszczeń zakrystii. Z kolei zaprzyjaźniona parafia z sąsiednich Klin, podarowała nam ławki i konfesjonały, które stworzyły zupełnie nowe oblicze wnętrza nowego kościoła.

Kulminacją roku 2015 na budowie kościoła był dzień 24 października, w którym ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, podczas uroczystej Mszy św., dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego.

Na zakończenie roku 2015 w nowo budowanym kościele odbyła się również Pasterka, w odmiennie przygotowanym wnętrzu niż poprzedniego roku.

  

 

 

 

Rok 2016 był kolejnym w zakresie robót wykończeniowych wnętrza kościoła.

W pierwszej połowie roku w zakrystii wykonano instalację wodno-kanalizacyjną (p. Jacek Widłak). W zakrystii oraz w głównej części kościoła rozprowadzona została instalacja elektryczna (p. Rafał Ponicz). Wykonano również niemal całą instalację nagłośnienia stałego wraz z zakupem osprzętu w firmie Rduch. Odnowione zostało pokrycie z papy termozgrzewalnej na dachu pulpitowym zakrystii (firma dekarska p. Marka Franca).

Po wakacjach wykonano tynkowanie części pomieszczeń w zakrystii (firma 4B Mariusz Baran). Natomiast w głównej części kościoła firma Marbud wykonała obłożenie płytkami ściany zachodniej, a także wykonała tło ściany ołtarzowej wg projektu naszego parafianina, prof. Józefa Murzyna, byłego dziekana wydziału rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Podświetlenie ledowe ściany ołtarzowej wykonała firma p. Rafała Ponicza. Uzupełnieniem robót wewnętrznych kościoła roku 2016 było wykonanie parapetów wewnętrznych po stronie zachodniej (firma kamieniarska p. Jana Sędzika z Czasławia k/Dobczyc), a także pierwszy witraż na ścianie ołtarzowej wykonany przez Pracownię Witraży Anna Zarzycka.

Dzięki kontaktom ks. Proboszcza, otrzymaliśmy bezpłatnie ławki dębowe z parafii Bobrek k. Oświęcimia, które staraniem naszych parafian zostały przetransportowane i zmontowane w nowym kościele. Z tego powodu temu, a także dzięki wyjątkowej iluminacji przygotowanej na nowej ścianie ołtarzowej (na 3 projektory z ruchomą figurą dzieciątka) Pasterka 2016 była niepowtarzalna, dająca obraz nadchodzącej przyszłości.

 

 

Rok 2017 był kolejnym, w którym skupiono się na przygotowaniu kościoła do bliskiego wejścia na stałe w nowe mury. Zaplanowano szereg prac wewnętrznych oraz konieczny zakres prac na zewnątrz.

I tak, we wnętrzu w okresie wiosennym wykonano warstwy podposadzkowe (papa, folia, styropian, rury CO i wylewka) w wybranych elementach kościoła i zakrystii : wiatrołap bocznego wejścia, prezbiterium, małe i duże WC. Podwyższono poziom podstawy tabernakulum wraz z podwyższeniem części prezbiterium dla księży.

W okresie letnim wykonano pełny zakres prac klinkierowych (firma Marbud), kamieniarskich (Jan Sędzik z Czasławia) oraz tynkowanie ścian kościoła i pozostałych pomieszczeń zakrystii (4b Mariusz Baran). Po wielu próbach, ustalono schemat przygotowania niebieskich płytek klinkierowych, wkomponowanych w ściany klinkierowane. Ostatecznie niebieskie płytki zostały przygotowane przez p. Maritę Benke-Gajdą - specjalistkę w dziedzinie ceramiki artystycznej. Jesienią zaś podjęto decyzję o malowaniu sufitu kościoła i wykonanie żelbetowej części barierki w poziomie antresoli zaprojektowanej przez prof. Józefa Murzyna przy akceptacji p. arch. Marty Bruzdy. W grudniu zamontowano również kolejne 4 witraże, w tym jeden - największy - na ścianie frontowej kościoła. W małym WC ułożono pytki podłogowe i ścienne dzięki zaangażowaniu naszego parafianina.

W międzyczasie na zewnątrz poszerzono strefę parkingową kościoła i przesunięto tymczasowe ogrodzenie, wraz z montażem nowej tymczasowej bramy wjazdowej i furtki przy bocznym wejściu do kościoła. Zarówno brama jak i furtka były darami od parafian. Uruchomiono również boczne wejście wykonując zewnętrzne schody betonowe z barierką jednostronną oraz wykonano dojście do bocznych drzwi poprzez nasyp z kamienia łamanego. Firma Marbud wykonała również ocieplenie ścian bocznych (wschodnia, zachodnia) z jednokrotnym siatkowaniem i tymczasowym malowaniem farbą elewacyjną. Firma Altech przygotowała i zamontowała również przestrzenną stolarkę okienną w bocznej kaplicy, zamykając tym samym wnętrze kościoła. Wykonano również ocieplenie z wylewką i zabezpieczeniem z lepiku stropodachów nad kaplicą boczną,a nad bocznym wejsciem zachodnim wykonano docelową izolację przeciwwodną z folii EPDM.

Rok 2017 zakończony został mocnym akcentem sprawowania wszystkich Mszy św. niedzieli wigilijnej i dwóch dni świąt Bożego Narodzenia w murach nowego kościoła.

Chyba już nic nie stoi na przeszkodzie, aby z końcem roku 2018 na stałe wejść do nowej świątyni.

 

 

  

 

 

Wojciech Michno